فعالیت های عمده آمریت تکنالوژی معلوماتی دانشگاه پروان طی سال 1398 و 1399

فعالیت های عمده آمریت تکنالوژی معلوماتی دانشگاه پروان طی سال 1398 و 1399

 • برگزاری ورکشاپ آموزشی تحت عنوان استفاده معیاری از ایمل و انترنت به مدت ( یک هفته ) از تاریخ 14 الی 19 جدی 1398 به تمام استادان دانشکده ها و کارمندان واحد اداری دانشگاه پروان.

 

 • برگزاری سمینار یک روزه راهنمائی سیستم معلوماتی تحصیلات عالی HEMIS جهت حل مشکلات اساتید و مدیران تدریسی در سیستم متذکره به ریاست های دانشکده های 9 گانه.
 • مدیریت درست و دقیق سیستم HEMIS، ایجاد حساب برای اساتید دانشگاه پروان و رفع مشکلات اساتید در این سیستم.
 • طرح شبکه بی سیم یا Wireless در دانشگاه پروان برای داشتن شبکه پایدار انترنتی که با موفقیت تکمیل گردید.
 • فعالیت های چشمگیر و موئثر در کمیته ELearning دانشگاه پروان.
 • طرح و ترتیب پروپوزل برای کمره های امنیتی دانشگاه پروان.
 • مدیریت درست و دقیق (4475 ) یوزر یا استفاده کنند در سیستم مدیریت آموزش تحصیلات عالی (HELMS) در ایام قرنطینه در دانشگاه پروان.
 • ترتیب رهنمود های استفاده ازسیستم مدیریت آموزشی تحصیلات عالی (HELMS)بصورت متنی و ویدیوئی جهت استفاده درست و دقیق اساتید از سیستم متذکره.
 • نصب روتر، سویچ، وایفای روترها و رک ها در شبکه انترنتی دانشگاه پروان برای داشتن شبکه پایدار.
 • رسیدگی عندالموقع به مشکلات تکنالوژی معلوماتی (IT) مربوط به استادان و کارمندان واحد اداری دانشگاه پروان.
 • رسیدگی به امورات مربوط به IT محصلان دانشگاه پروان بصورت روزانه؛
 • فعالیت و ابراز نظریات نیک در شورای عملی و شورای رهبری دانشگاه پروان بحیث عضو فعال؛

 

 • اجرای امورات یومیه استادان،مدیران تدریسی و محصلین در سیستم HEMIS در صورت ضرورت.
 • انکشاف و توسعه شبکه انترنتی به تمام بلاک های موجود در دانشگاه و تمام واحد های کادری و اداری این کانون علمی؛
 • تطبیق شبکه بی سیم یا Wireless با وسایل UBNT و MikroTik به همکاری شرکت کائینات در دانشگاه پروان؛
 • ایجاد حساب و حل مشکلات استادان دانشگاه پروان بصورت روزمره در سیستم HEMIS؛
 •  
 • برگزاری ورکشاپ آموزشی جهت راهنمائی اساتید دانشگاه پروان در سیستم HELMS یا سیستم مدیریت آموزش تحصیلات عالی برای 3 روز از تاریخ 12الی14دلو-1398؛
 • تهیه و ترتیب طرزالعمل استفاده از مرکز تکنالوژی معلوماتی دانشگاه برای محصلین این کانون علمی؛
 • شبکه سازی و وصل نمودن دانشکده های ژورنالیزم، اقتصاد، زراعت و کمپیوتر ساینس به انترنت به شکل کیبل و بی سیم؛
 • ترتیب و پروپوزل برای شبکه فایبر نوری که در سال 1400 تطبیق خواهد شد.

 

 • برگزاری سمینار آموزش چگونگی ثبت آثار تحقیقی و تالیفی  در ویب سایت ریاست تحقیق، تالیف و ترجمه وزارت محترم تحصیلات عالی جهت راهنمائی اساتید دانشگاه برای 2 روز به تاریخ  2 و3 میزان 1399 در سالون آمریت تکنالوژی معلوماتی.